اعتیاد به سبک زنانه

اعتیاد به سبک زنانه جوان شدن سن جرم و بزهکاری در واقع نشان دهنده افزایش خشونت اجتماعی در جامعه است. جوانان و یا نوجوانانی که به جرم یا بزه کشیده می شوند در واقع قربان...

اعتیاد ایدز و هپاتیت در زندان

اعتیاد ایدز و هپاتیت در زندان اعتیاد، سال‌ها تنها به عنوان یك « جرم » شناخته می‌شد و فرد معتاد را صرفاً یك « مجرم » می‌شناختند. تحقیقات جامعی كه به ویژه در دانشگاه ...

اثرات روحی و جسمی و اجتماعی الکل

اثرات روحی و جسمی و اجتماعی الکل هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات روحی و جسمی و اجتماعی مصرف الكل در میان اجتماع می باشد. چنانكه در این پژوهش آمده است، اصطلاح الكلیسم ر...